سه شنبه 4 ارديبهشت 1397

مناسبت


فرم تمدید کارت مربیگری
اعلام نتايج آزمون نهائي دوره مربيگري درجه 3 آلپاين

بر اساس اطلاعيه كميته آموزش فدراسيون موارد ذيل جهت آگاهي بشتر اعلام ميگردد
1- دامنه نمرات عملی بین صفر تا بیست بوده و شرط قبولی در هر یک از دروس عملی نمره 14 می باشد.
2- افرادی که میانگین نمرات ایشان در قسمت عملی به حد نصاب 14 نرسد نمرات کسب شده در قسمت قبولی به مدت یک سال محفوظ بوده و می توانند در اولین فرصت تعیین شده که توسط کمیته آموزش فدراسیون اسکی در اول فصل جاری اعلام خواهد شد در امتحانات بخش مردودی شرکت و چنانچه در این بخش که برای آخرین بار آزمون به عمل خواهد آمد موفق شدند، همانند قبول شدگان چنانچه موفق در دروس تئوری که شامل (آناتومی، فیزیولوژی و ...........) که حد نصاب این قسمت نمره 12 می باشد گردند گواهی نامه مربیگری درجه 3 آلپاین صادرمی شود.
3- کلاسهای تئوری در اردیبهشت ماه سال جاری برگزار می گردد. زمان و مکان کلاس مذکور از طریق همین سایت اعلام خواهد شد.


نتیجه آزمون پایانی کلاس مربیگری درجه 3 آلپاین
پیست بین المللی اسکی شمشک (25/12/90)(آقایان)
ممتحنین:آقایان علی ساوه درودی، اسکندر رجب بلوکات، رحیم کیاشمشکی

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر معدل سه ممتحن پیچ با شاس نژ معدل سه ممتحن پیچ استم سرنده معدل سه ممتحن پیچ موازی پایه معدل نمره 80% عملی نمره 20% تئوری معدل ملاحظات
1 اسداله ملاکین مجید 83/15 83/15 08/16 91/15 73/12 6/3 33/16 قبول
2 هادی شمشکی علی اکبر 91/15 16/15 5/15 52/15 41/12 35/3 76/15 قبول
3 محمد کیادربندسری فرج اله 66/14 75/14 25/15 88/14 91/11 6/3 51/15 قبول
4 اسماعیل کیاشمشکی نقی 75/14 83/14 16/15 91/14 93/11 45/3 38/15 قبول
5 سالار جزایری علاءالدین 83/13 41/14 08/14 1/14 28/11 9/3 18/15 تجدید
(پیچ شاس نژ)
6 سعید ذاکریان موسی 41/14 41/14 58/14 46/14 57/11 6/3 17/15 قبول
7 محمد موحدی قدیر 66/14 33/14 14 33/14 46/11 7/3 16/15 قبول
8 مهرداد میرفخرایی جعفر 33/14 75/14 58/14 55/14 64/11 45/3 09/15 قبول
9 علی ساوه دربندسری علی اصغر 41/14 58/14 08/15 69/14 75/11 25/3 15 قبول
10 مصطفی کیاشمشکی شاهپور 25/14 58/14 58/14 47/14 57/11 4/3 97/14 قبول
11 آرشیا صبور هوشنگ 16/14 66/14 66/13 16/14 32/11 65/3 97/14 تجدید
(پیچ موازی پایه)
12 وحید میگونی رضاعلی 08/14 41/14 58/13 02/14 21/11 75/3 96/14 تجدید
(پیچ موازی پایه)
13 ایمان قدس محمد 83/14 58/13 58/13 14 2/11 75/3 95/14 تجدید(استم سرنده، پیچ موازی پایه)


نتیجه آزمون پایانی کلاس مربیگری درجه 3 آلپاین
پیست بین المللی اسکی شمشک (25/12/90)(آقایان)
ممتحنین: آقایان علی ساوه درودی، اسکندر رجب بلوکات، رحیم کیاشمشکی


ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر معدل سه ممتحن پیچ با شاس نژ معدل سه ممتحن پیچ استم سرنده معدل سه ممتحن پیچ موازی پایه معدل نمره 80% عملی نمره 20% تئوری معدل ملاحظات
14 علی کیادربندسری عبداله 66/14 5/14 16/15 77/14 81/11 1/3 91/14 قبول
15 امیر احمدی رحیم 91/13 41/14 08/15 46/14 57/11 3/3 87/14 تجدید(پیچ با شاس نژ)
16 قاسم کیاشمشکی محمد 75/14 91/14 25/15 97/14 98/11 85/2 83/14 قبول
17 محمد مجلل مهر مسعود 66/14 08/14 25/14 33/14 46/11 3/3 81/14 قبول
18 حسین خرمی علی محمد 75/14 16/14 5/14 47/14 57/11 2/3 77/14 قبول
19 پیمان هوشنگ نیا پرویز 41/14 91/13 25/14 19/14 35/11 4/3 75/14 تجدید(پیچ استم سرنده)
20 امنیدرضا خلیلی سلماسی محمد 08/14 08/14 58/14 24/14 4/11 35/3 75/14 قبول
21 رسول خداشناس علی 66/13 91/14 58/13 22/14 37/11 35/3 72/14 تجدید(پیچ شاس نژ، پیچ موازی پایه)
22 علی رجبی ابراهیم 5/14 08/14 08/14 22/14 38/11 35/3 73/14 قبول
23 سبحان کیاشمشکی احسان 66/14 25/14 75/13 22/14 37/11 35/3 72/14 تجدید(پیچ موازی پایه)


نتیجه آزمون پایانی کلاس مربیگری درجه 3 آلپاین
پیست بین المللی اسکی شمشک (25/12/90)(آقایان)
ممتحنین: آقایان علی ساوه درودی، اسکندر رجب بلوکات، رحیم کیاشمشکی


ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر معدل سه ممتحن پیچ با شاس نژ معدل سه ممتحن پیچ استم سرنده معدل سه ممتحن پیچ موازی پایه معدل نمره 80% عملی نمره 20% تئوری معدل ملاحظات
24 محمدرضاکیاشمشکی بهلول 66/14 83/14 91/14 8/14 84/11 85/2 69/14 قبول
25 مجید فولادی مرتضی 14 58/14 83/13 13/14 3/11 3/3 6/14 تجدید(پیچ موازی)
26 مصطفی کیاشمشکی عباسعلی 66/14 91/13 58/13 05/14 24/11 35/3 59/14 تجدید(استم سرنده، پیچ موازی)
27 مسعود خواجوی فر محمدعلی 66/13 5/14 16/14 1/14 28/11 2/3 48/14 تجدید(پیچ با شاس نژ)
28 محمدرضاشریف آهی محمد 08/14 08/14 58/14 24/14 4/11 35/3 45/14 قبول
29 علیرضا ساوه شمشکی محمد 16/14 41/14 25/14 27/14 41/11 3 41/14 قبول
30 شاهرخ تجدد داریوش 91/14 5/13 58/14 33/14 46/11 95/2 41/14 تجدید (استم سرنده)
31 ابراهیم ساوه شمشکی رجبعلی 75/14 5/14 25/14 5/14 6/11 8/2 4/14 قبول
32 سبحان حسینی سعید 83/13 5/14 41/14 24/14 4/11 9/2 3/14 تجدید(پیچ با شاس نژ)
33 رسول شمشکی خسرو 91/13 33/14 91/13 05/14 24/11 3 24/14 تجدید(پیچ با شاس نژ، پیچ موازی پایه)
34 محمد کیادربندسری محمدرضا 66/14 08/14 75/13 16/14 32/11 9/2 22/14 تجدید(پیچ موازی پایه)
35 فهیم سالارکیا کاظم 58/14 33/14 5/13 13/14 3/11 9/2 2/14 تجدید(پیچ موازی پایه)


نتیجه آزمون پایانی کلاس مربیگری درجه 3 آلپاین
پیست بین المللی اسکی شمشک (25/12/90)(آقایان)
ممتحنین: آقایان علی ساوه درودی، اسکندر رجب بلوکات، رحیم کیاشمشکی


ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر معدل سه ممتحن پیچ با شاس نژ معدل سه ممتحن پیچ استم سرنده معدل سه ممتحن پیچ موازی پایه معدل نمره 80% عملی نمره 20% تئوری معدل ملاحظات
36 سروش کیارستمی علی اکبر 58/14 08/14 41/13 02/14 21/11 95/2 16/14 تجدید(پیچ موازی پایه)
37 کوروش رادصادقی نیا رستم 83/14 75/13 75/14 44/14 55/11 6/2 15/14 تجدید(استم سرنده)
38 امین شمشکی محمد 5/14 75/14 75/14 66/14 73/11 4/2 13/14 قبول
39 میثم بندعلی غلامحسین 5/13 25/14 5/14 08/14 26/11 8/2 06/14 تجدید(پیچ شاس نژ)
40 خشایار فولادوند حسین 66/13 58/13 75/14 14 2/11 85/2 05/14 تجدید(پیچ شاس نژ، پیچ استم سرنده)
41 صادق بندعلی غلامرضا 5/14 5/14 33/14 44/14 55/11 5/2 05/14 قبول
42 امیرکیادربندسری ابراهیم 16/14 33/14 25/14 25/14 4/11 6/2 14 قبول
43 رضا کیارستمی یوسف 08/15 41/13 5/13 14 2/11 8/2 14 تجدید(پیچ استم سرنده، پیچ موازی پایه)

قابل توجه قبول و تجدید شدگان دوره مربیگری درجه 3 آلپاین طبق ضوابط ارزشیابی آئین نامه دوره های کوتاه مدت مربیگری:

1- دامنه نمرات عملی بین صفر تا بیست بوده و شرط قبولی در هر یک از دروس عملی نمره 14 می باشد.
2- افرادی که میانگین نمرات ایشان در قسمت عملی به حد نصاب 14 نرسد نمرات کسب شده در قسمت قبولی به مدت یک سال محفوظ بوده و می توانند در اولین فرصت تعیین شده که توسط کمیته آموزش فدراسیون اسکی در اول فصل جاری اعلام خواهد شد در امتحانات بخش مردودی شرکت و چنانچه در این بخش که برای آخرین بار آزمون به عمل خواهد آمد موفق شدند، همانند قبول شدگان چنانچه موفق در دروس تئوری که شامل (آناتومی، فیزیولوژی و ...........) که حد نصاب این قسمت نمره 12 می باشد گردند گواهی نامه مربیگری درجه 3 آلپاین صادرمی شود.
3- کلاسهای تئوری در اردیبهشت ماه سال جاری برگزار می گردد. زمان و مکان کلاس مذکور از طریق همین سایت اعلام خواهد شد.
کمیته آموزش فدراسیون اسکی

نتیجه آزمون پایانی کلاس مربیگری درجه 3 آلپاین
پیست بین المللی اسکی شمشک (25/12/90)(بانوان)
ممتحنین:آقایان علی ساوه درودی، الیاس ساوه شمشکی، خانم مهین ساوه شمشکی


ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر معدل سه ممتحن پیچ با شاس نژ معدل سه ممتحن پیچ استم سرنده معدل سه ممتحن پیچ موازی پایه جمع معدل نمره 80% عملی نمره 20% تئوری معدل ملاحظات
1 سمانه کیاشمشکی احمد 83/14 33/15 08/15 24/45 08/15 06/12 6/3 2/16 قبول
2 لیلا بحرینی شاهرخ 5/15 66/14 83/14 99/44 99/14 99/11 4 99/15 قبول
3 نیلوفر برومند محمود 16/15 83/14 25/14 74/44 91/14 93/11 4 93/15 قبول
4 ساناز خان شقاقی بیژن 83/14 25/15 91/14 99/44 99/14 99/11 9/3 89/15 قبول
5 شکوفه کیادربندسری مجید 41/15 41/15 41/15 23/46 41/15 32/12 4/3 72/15 قبول
6 مهدیه کیادربندسری حبیب اله 41/15 33/15 25/15 99/45 33/15 26/12 45/3 71/15 قبول
7 اکرم کیا اژدر 5/14 91/14 66/14 35/44 69/14 75/11 9/3 65/15 قبول
8 زهرا شمشکی محمود 41/14 41/14 75/14 57/43 52/14 61/11 4 61/15 قبول
9 سحر کیاشمشکی باب اله 58/14 66/14 66/14 9/43 63/14 7/11 85/3 55/15 قبول
10 فاطمه ساوه شمشکی حمید 41/15 41/15 41/15 23/46 41/15 32/12 15/3 47/15 قبول
11 شیوا علیزاده ساوه محمدرضا 66/14 91/14 16/15 73/44 91/14 92/11 55/3 47/15 قبول
12 طناز تلیکانی علی 41/14 08/15 33/14 82/43 6/14 68/11 7/3 38/15 قبول
13 گلناز کیاشمشکی جهانگیر 66/14 41/14 5/14 57/43 52/14 61/11 75/3 36/15 قبولنتیجه آزمون پایانی کلاس مربیگری درجه 3 آلپاین
پیست بین المللی اسکی شمشک (25/12/90)(بانوان)
ممتحنین:آقایان علی ساوه درودی، الیاس ساوه شمشکی، خانم مهین ساوه شمشکی


ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر معدل سه ممتحن پیچ با شاس نژ معدل سه ممتحن پیچ استم سرنده معدل سه ممتحن پیچ موازی پایه جمع معدل نمره 80% عملی نمره 20% تئوری معدل ملاحظات
14 لیلا ذوشرافتین مرتضی 33/14 58/14 58/13 49/42 16/14 33/11 4 33/15 تجدید
(پیچ موازی پایه)
15 بهناز کیا محمد 41/14 16/15 41/14 98/43 66/14 72/11 55/3 27/15 قبول
16 فرناز ساوه شمشکی امامقلی 5/14 85/14 16/15 51/44 83/14 86/11 3/3 16/15 قبول
17 بنفشه بندعلی سیف اله 16/14 08/14 16/14 4/42 13/14 3/11 85/3 15/15 قبول
18 فروهه کیاشمشکی غلامرضا 58/14 16/15 25/15 99/44 99/14 99/11 1/3 09/15 قبول
19 سپیده شمشکی علی 58/14 33/14 41/14 32/43 44/14 55/11 5/3 05/15 قبول
20 مینا شمشکی حسن 66/14 5/14 5/14 66/43 55/14 64/11 3/3 94/14 قبول
21 بهار بندعلی سیف اله 41/14 58/13 16/14 15/42 05/14 24/11 7/3 94/14 تجدید(پیچ استم سرنده)
22 خدیجه محمدصالح رضا 66/14 25/14 66/14 57/43 52/14 61/11 3/3 91/14 قبول
23 مریم کیاشمشکی کریم 75/14 91/13 41/13 07/42 02/14 21/11 7/3 91/14 تجدید(پیچ استم سرنده، پیچ موازی پایه)نتیجه آزمون پایانی کلاس مربیگری درجه 3 آلپاین
پیست بین المللی اسکی شمشک (25/12/90)(بانوان)
ممتحنین:آقایان علی ساوه درودی، الیاس ساوه شمشکی، خانم مهین ساوه شمشکی


ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر معدل سه ممتحن پیچ با شاس نژ معدل سه ممتحن پیچ استم سرنده معدل سه ممتحن پیچ موازی پایه جمع معدل نمره 80% عملی نمره 20% تئوری معدل ملاحظات
24 انیسه ساوه شمشکی رجبعلی 5/14 41/14 75/14 66/43 55/14 64/11 7/2 34/14 قبول
25 سروناز انوشه اسماعیل 75/14 66/13 58/13 42 14 2/11 1/3 3/14 تجدید(پیچ استم سرنده، پیچ موازی پایه)
26 فاطمه ساوه شمشکی یحیی 41/13 33/14 41/14 15/42 05/14 24/11 85/2 09/14 تجدید(پیچ با شاس نژ)
27 مریم ساوه شمشکی ماشاء اله 5/14 08/14 58/13 16/42 05/14 24/11 8/2 06/14 تجدید(پیچ موازی پایه)
28 هستی پورمرز حقیقی علیرضا غ م غ م غ م غ م غ م غ م غ م غ م در آزمون پایانی استان البرز شرکت نماید.
29 سحر ساوه شمشکی مجید غ غ غ غ غ غ غ غ غ

تاريخ  ارسال:چهارشنبه 23 فروردين 1391 - 15:38

کد:26457-1397گزارش تصويري

 کليه حقوق خبری و تصويری سايت متعلق به هيئت اسكي استان تهران می باشد.